Learning advantages: Fengshui, numerology (eight characters/doushu), Yinpan Qimen Dunjia, Dagua Fengshui, Yijing numbers on fate, martial arts, etc.

Teacher Collaboration